Passports Application Form for Newlyweds and Civil Partners - Welsh

Argraffwyd yn y DU gan Adare
Pasbortau i’r rhai sydd
newydd briodi a
phartneriaid sifil newydd
At sylw’r Gweinidog a fydd yn gweinyddu neu’r
Cofrestrydd Arolygol
Gall unigolyn sy'n priodi neu'n ffurfio partneriaeth sifil, ac a fydd
yn mynd dramor yn syth ar ôl y seremoni, wneud cais i Swyddfa
Basbort Ei Mawrhydi am basbort Prydeinig deng mlynedd newydd
yn ei enw newydd hyd at dri mis cyn dyddiad ei briodas neu ei
seremoni sifil. Caiff y pasbort newydd ei 'ôl-ddyddio' i ddyddiad y
seremoni. Mae hyn yn golygu na ellir ei ddefnyddio tan ar ôl y
seremoni.
Byddai Swyddfa Basbort EM yn ddiolchgar pe byddech chi, fel y
Gweinidog neu'r Cofrestrydd Arolygol a fydd yn cynnal y seremoni,
yn cwblhau Rhan 1 o'r ffurflen hon. Bydd hyn yn cadarnhau bod y
seremoni wedi'i threfnu. Yna dylid rhoi'r ffurflen i'r ymgeisydd a
ddylai gwblhau Rhan 2. Rhaid iddo wedyn gynnwys y ffurflen
wedi'i chwblhau gyda'i gais am basbort.
Cadwch y rhan hon o'r ffurflen er mwyn rhoi gwybod i Swyddfa
Basbort EM os caiff y seremoni ei chanslo neu ei gohirio, gan na
ddylai'r deiliad ddefnyddio'r pasbort os digwydd hynny. Mae'n
ofynnol i chi, yn ôl y gyfraith, hysbysu Swyddfa Basbort EM os bydd
hyn yn digwydd ac efallai y bydd angen i chi roi cyfeiriad presennol
yr ymgeisydd i ni hefyd. Gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio'r
manylion isod.
Manylion cyswllt Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi
Gwefan: www.gov.uk
Llinell Gyngor Pasbortau 0300 222 0000* (rhwng 8.00am ac 8.00pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9.00am a 5.30pm ar
benwythnosau a gwyliau cyhoeddus)
Ffôn testun: 0300 222 0222* neu
Text Relay ar 18001 0300 222 0000
(i gwsmeriaid sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw)
*Codir cyfradd genedlaethol eich darparwr rhwydwaith ar eich
galwadau
PD2W
RHAN 2 - Dylai'r rhan hon o'r ffurflen gael ei chwblhau gan yr
ymgeisydd.
Unwaith y bydd wedi'i chwblhau, dylech anfon y ffurflen hon i
Swyddfa Basbort EM gyda'ch ffurflen gais am basbort wedi'i
chwblhau, y ffi, lluniau, a dogfennau ategol.
Enw: ........................................................................................................
(Mewn llythrennau bras)
Y cyfeiriad yr hoffech i'r pasbort newydd gael ei anfon iddo
................................................................................................................
................................................................................................................
Rwy'n datgan i Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi y byddaf yn priodi,
neu'n ffurfio partneriaeth sifil â
Enw: .......................................................................................................
Ar (dyddiad) ..........................................................................................
Os na chynhelir fy mhriodas neu bartneriaeth sifil ar y dyddiad a
roddir ar y ffurflen hon, cytunaf y byddaf yn dychwelyd fy
mhasbort wedi'i ôl-ddyddio i Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi yn
syth.*
Llofnodwyd ...........................................................................................
Dyddiad .................................................................................................
*Os na chynhelir y seremoni, rhaid i chi ddychwelyd y pasbort
wedi'i ôl-ddyddio i Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi yn syth, ynghyd â
llythyr yn esbonio pam rydych yn ei ddychwelyd. Os hoffech gael
pasbort newydd yn eich enw blaenorol, dylech anfon ffurflen gais
wedi'i chwblhau'n llawn atom gyda dau lun, y ffi, eich tystysgrif
geni wreiddiol neu basbort blaenorol, a llythyr yn cadarnhau na
chynhaliwyd y seremoni.
Ni ddylech geisio teithio gan ddefnyddio'r pasbort wedi'i ôl-
ddyddio os na chynhelir y seremoni.
Yn ôl y gyfraith, mae'n ofynnol i'r unigolyn sy'n cynnal eich
seremoni roi gwybod i Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi os na
chynhelir y seremoni ond eich cyfrifoldeb chi yw dychwelyd y
pasbort.
07.15
Page 1/2
Free Download

Passports Application Form for Newlyweds and Civil Partners - Welsh PDF

Favor this template? Just fancy it by voting!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
(0 Votes)
0.0
Related Forms
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
7 Page(s) | 5421 Views | 53 Downloads
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
8 Page(s) | 3040 Views | 19 Downloads
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 Page(s) | 1215 Views | 13 Downloads
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
2 Page(s) | 1291 Views | 8 Downloads
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
8 Page(s) | 3100 Views | 7 Downloads